Bibliyografya

el-Abbâdî, Şerhu´l-Varakât (Hamiş), Mısır. 1307.

Abdulazîz el-Buhârî, Keşfu´I-Esrâr, İstanbul, 1308.

Abdulkâdir Udeh, et-Teşrîu´I-Cinâi´l-İslâmî, Kahire, 1959.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, Mısır, 1313.

Ali Haydar, DureruT-Hukkâm Şerhu Mecelleti´l-Ahkâm, İstanbul, 1330.

Âmidî, el-İhkâm Fî Usûli´I-Ahkâm, Kahire, 1967.

Bâbertî, el-İnâye, Mısır, 1315.

Baktır, Mustafa, İslâm Hukukunda Zaruret Hâli, Ankara, 1986.

Berezencî, et-Teâruz ve´t-Tercîh Beyrie´l-Edilleti´ş-Şeriyye, Bağdâd, 1977.

Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki İslâmiyye ve Istılahati Fıkhiyye Kamusu, İstanbul,

1967-1970. - - ´

el-Buhârî, el-Câmiu´s-Sahîh, Kahire, 1311. Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1969. Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara, 1976.

Çakan, İsmail L., Hadislerde Görülen İhtilâflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1982. Çantay, Hasan Basrî, Kur´an-ı Hakîm ve Meali Kerîm, İstanbul; 1969. ed-Dârekutnî, es-Sünen, Medine, 1966. Devâlibî, el-Medhal İlâ ÎImi´1-Usûl, Beyrut, 1965. Ebû Dâvûd, es-Sünen, Mısır, 1280.

Ebû´l-Kâsım Hibetuflah b. Seleme, en-Nâsih ve´1-Mensûh, Mısır, 1315. Ebû Zehra, Fıkıh Mezhebleri Târihi (trc. A. Şener), İstanbul, 1971.

- Ebû Hanife, (trc. O. Keskioğlu).

- İmâm Şafiî (trc. O. Keskioğlu), Ankara, 1969.

- İbn Hanbel, Hayâtuhû ve Asruhû ve Ârâuhû ve Fıkhuhû, Kahire, 1949.

- Mâlik, Hayâtuhû ve Asruhû ve Ârâuhû ve Fıkhuhû, Kahire, 1952.

- İslam Hukuk Medodolojisi (trc. A. Şener), Ankara, 1979. Elmalılı Hamdi Yazir, Hak Dini Kur´an Dili, İstanbul, 1960.

el-Ensârî, Muhammed Nizâmuddîn, Fevâtihu´r-Rehâmût Şerhu Müsellemi´s-

Sübût, Mısır, 1324.

Enver Mahmûd Debûr, el-Medhal Li Dirâseti´l-Fikhi´I-îslâmî, Kahire, 1985. el-Gazâiî, el-Mustasfâ, Mısır, 1324. Güzelhisârî, Menâfiu´d-Dekâik, İstanbul, 1308.

Hâdimî, Mecâmiu´l-Hekâik, İstanbul, 1308.

Hallâf, Teşriî İslâm Tarihi (trc. H. Algül), İstanbul, 1971.

- İslâm Hukuk Felsefesi (trc. H. Atay).

Hamidullah, Muhammed, "İslâm Hukukunun Kaynaklarına Dair Yeni Bir Tetkik"

(trc. B. Davran), İslâm Tetkikler Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1953. . - "Usûl el-Fıkhm Tarihi" (trc. F. Sezgin), İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1956-57.

el-Hatîb el Bağdadî, el-Fakîh ve´1-Mutafakkih, Beyrut, 1975.

el-Hatîb et-Tebrizî, Mişkâtu´l-Mesâbih, Dımeşk, 1962.

Hâzimî, İtibâr Fi´n-Nâsih ve´I-Mensûh, Humus, 1966.

Hudarî, İslam Hukuk Tarihi (trc. H. Hatiboğlu). İstanbul, 1974.

- Usûlu´1-Fıkh, Mısır, 1969.

İbn Âbidin, Reddu´l-Muhtâr, Mısır, 1386.

- "Uküdü Resmi´I-Müftî", Mecmuâtu´r-Resâil, İstanbul, 1325. İbn Haldun, Mukaddime, (trc. Pîrizâde Sâib Efendi), İstanbul, ty. İbn Hallikân, Vefeyâtu´1-Ayân, Kahire, 1949.

İbn Humâm, Fethu´l-Kadîr, Mısır, 1315. İbn Kayyım, İlâmu´l-Muvakkiîn, Mısır, ty.

- et-Turûku´1-Hukmiyye, Mısır, 1317.

İbn Kemâl Paşa, "Tabakâtu´I-Fukahâ", Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba,

Baba Bölümü, No: 351 / 16. İbn Mâce, es-Sünen, Mısır, 1953. İbn Mâze, Şerhu Edebi´1-Kâdî, Bağdâd, 1978. îbn Melek, Şerhu Menâri´l-Envâr, İstanbul, 1308. İbn Munzîr, Kitâbu´1-İcmâ, (trc. A. Şöner), Ankara, 1984. ´

İbn Nuceym, el-Eşbâh ve´n-Nezâir, Kahire, 1968. İsmail Hakkı İzmirli, İlm-i Hilaf, İstanbul, 1330. Kâfiyeci, Kitabu´t-Teysîr, ,(trc. İ. Cerrahoğlu), Ankara, 1974. Kâmil Miras, Sahih-i Buharî Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1970. Karâfî, Şerhu Tenkîhi´l-Fusül fî´1-Usûl, Mısır, 1307. Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda İctihâd, Ankara, t.y.

- İslam Hukuk Tarihi, İstanbul, 1974. Kâsânî, Bedâyi´u´s-Sanâyi´, Mısır, 1327.

Kavakcı, Karahanhlar Devri İslam Hukukçuları, Ankara, 1976. Kerhî, Risale fî´i-UsüI, İstanbul, t.y.

Keskioğlu, Osman, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Ankara, 1969. Kılıçer, Esat, İslam Fıkhında Rey Taraftarları, Ankara, 1961. Koçkuzu, A. Osman, Hadisde Nâsih Mensûh, İstanbul, 1985. Köprülü, Fuat, Medeniyet-i İslamiye Tarihi, Ankara, 1963. Mahmud Es´ad Seydişehrî, Telhîs-i Usûl-i Fıkıh, İzmir, 1313. Mâverdî, el-Ahkâmu´s-Sultâniyye, Mısır, 1909.

- Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Molla Hüsrev, Mir´ât, İstanbul, 1312.

Muhammed Yûsuf Musa, Fıkh-ı İslam Tarihi, (trc. A. Meylani), İstanbul, 1973. Mustafa Sıbâî, es-Sünneh ve Mekânetüha fî´t-TeşriTI-İslâmî, Beyrut, 1978. Müslim, el-Câmi´u´s-Sahîh, Kahire, 1955.

BİBLİYOGRAFYA

Nabulusî, "Risaletü´t-Tahkîk", (trc. Ş. Özen), Mezheplerin Doğuşu ve îçtihad

Tartışması, İstanbul, 1987. jSebhân, İslam Anayasa ve İdare Hukukunun Genel Esasları (Nizâmu´1-Hükm

fî´1-İslam) (trc. S. Armağan), İstanbul, 1980. Neseî, es-Sünen, Beyrut, 1930.

Özen, Şükrü, Mezheplerin Doğuşu ve İçtihad Tartışması, İstanbul, 1987. Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Etüdler, (trc. B. Ankan), Ankara, 1955.

Serahsî, Usûl, Beyrut, 1973. Seyyîd Bey, Usul-i Fıkıh, İstanbul, 1333, 1338. Süyûtî, el-İtkân, Mısır, 1318. Şâkmı´l-Hanbelî, Usülu´1-Fıkh, Dımaşk, 1948. Şâtıbî, el-Muvafakât, Kahire, 1970.

Şener, Abdulkadir, Kıyas, İstihsan ve İstislah, Ankara, 1974. Şevkânî, İrşâdu´l-Fühûl, Mısır, 1337.

Tâcu´s-Sübkî, Metnu Cem´ul-Cevmâmi´, (Mecmu´u´1-Mütün), Mısır, 1306. Tarabulusî, Muînu´l-Hükkâm, Mısır, 1310. Taşköprüzâde, Tabakanı´1-Fukahâ, Musul, 1961. Tecrîd, bk. Kâmil Miras. Teftezânî, et-Telvîh, İstanbul, 1282. Tehânevî, Yeni Usul-i Hadis, (trc. İ. Canan), İzmir, 1982. Telhis, bk. Mahmud Es´ad Tirmizı, es-Sünen, Mısır, 1931.

Yeniçeri, Celal, İslam´da Devlet Bütçesi, İstanbul, 1985. Zâhidü´l-Kevserî, Bulûğu´l-Emânî, Kahire, t.y. Zebîdî, Ukûdu Cevahiri´1-Münîfe, İstanbul, 1309. Zekeriya el-Birrî el-Mesâdir Ahkâmu´l-İslâmiyye, Mısır, 1975.

- Usûl´l, Fıkhi´l-İslâmi, Mısır, 1986.

ez-Zerkâ, el-Fıkhu´l4slâmî Fî Sevbihi´l-Cedîd, Dımaşk, 1965.

Zeydan, Abdulkerim, Nizârnu´1-Kadâ Fi´ş-Şerîati´1-İslamiyye, Bağdad, 1984.

- İslam Hukukuna Giriş (trc. A. Şafak), İstanbul, t.y.

- Fıkıh (İslam Hukuku) Usulü (el-Vecîz Fi Usuli´l-Fıkıh), (trc. R. Özcan),

Ankara, 1982.

Zeyleî, Nasbu´r-Râye, Beyrut, .1973. Ziriklî, A´lâm, Mısır, 1373-1378. Zürkânî, Menâhilü´l-İrfân, Mısır, t.y.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Kitap okuyor musunuz?:

Son yorumlar